Skip to content

ביטוח מבנה - משכנתא

ביטוח משכנתא הוא ביטוח אותו הבנק מחייב את בעלי המשכנתא לרכוש כתנאי לקבלת משכנתא. ביטוח המשכנתא הוא בעצם הערובה של הבנק לכך שההשקעה שלו תישמר ולא תיפגע במקרים של נזקים חמורים למבנה או במקרים מסוימים בהם המלווה אינו מסוגל להחזיר את ההלוואה.

  • בשונה מביטוח דירה רגיל, ביטוח מבנה משכנתא אינו כולל ביטוח צד ג'.

פוליסת מבנה תכלול את הכיסויים הבאים

1. ביטוח במקרה נזקי צנרת ומים.
2. ביטוח במקרה רעידת אדמה ונזקי טבע.
3. סעיף הודעה מוקדמת של 30 יום במקרה של ביטול הפוליסה.
4. סכום הביטוח – יש לבטח את מבנה הנכס לפי גובה יתרת המשכנתא או לפי עלות הבניה של הנכס, יש לב שאין מדובר בשווי השוק של הנכס אלא לעלות הבנייה בלבד וללא מרכיב ערך הקרקע.

לדוגמא – בית סטנדרטי בגודל 100 מ"ר לפי עלות בניה 5,000 ש"ח למ"ר – סכום הביטוח יהיה לפי החישוב הבא:

5,000*100= 500,000 ש"ח

ככל שסטנדרט הבנייה יוקרתי יותר יש להגדיל את סכום עלות הבניה למ"ר.

5,000 ש"ח/מ"ר הינו סכום מינימלי לחישוב סכום המבנה.

סכומים מומלצים לביטוח מבנה הנכס לפי גודל הנכס וסטנדרט הבנייה (רמת הגימור)-

עותק של פוליסת ביטוח המבנה יש למסור לבנק המלווה באחת מהדרכים הבאות