Skip to content

ביטוח בית כנסת

נו מציעים ביטוח ייעודי לבתי כנסת. הביטוח מעניק מגוון כיסויים ופתרונות המותאם לאופי הפעילות והתכולה הייחודית כמו ספרי תורה
דגשים חשובים בביטוח בית כנסת
1. ביטוח מבנה מפני פריצה, אש, רעידות אדמה ונזקי טבע.
2. כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד ג'.
3. כיסוי תכולת הבית כנסת כולל לספרי תורה ותשמישי קדושה.
4. ביטוח חבות מעבידים.
5. מחיר הפוליסה נקבע בהתבסס על שווי המבנה, ערך התכולה וספרי התורה, מספר המושבים, מספר העובדים וגובה החבויות כלפי העובדים וצד ג'.