Skip to content

הזמנת דוח אשראי אישי וביצוע סדר בהלוואות

אנו בבר פתרונות מומחים בניתוח תמהיל האשראי שלכם וביצוע סדר בהלוואות.
הזמנת דו"ח אשראי מאפשרת לנו להציג לכם ברשימה אחת מפורטת ומרוכזת את הנתונים של כל ההלוואות שלקחתם לפי –
  • גורם מממן (בנק, כרטיס אשראי…) 
  • מטרת ההלוואה – רכב, משכנתא, כל מטרה…
  • סוג ההלוואה (בלון, פריים, ריבית קבועה וכד'…)
  • גובה הריבית
  • זמן שנותר לסיום כל הלוואה
  • סה"כ סכום ההחזרים החודשיים שלכם ועוד…
הנתונים נבדקים ע"י כלכלן ורו"ח אשר מגבשים מסמך המלצות לביצוע סדר בהלוואות ויאפשר לכם להנות מממספר יתרונות כמו-
  • חיסכון- שיפור תנאי הריבית והעלויות הנלוות ביחס להלוואות הקיימות, לעיתים מדובר בחיסכון של עשרות אלפי שקלים בשנה!!!תלוי בגובה ההלוואות והריביות הקיימות. 
  • התנהלות פיננסית נבונה- בנקאים מעריכים לקוחות שמתנהלים בצורה חכמה.
  • חוסן פיננסי- הקטנת גובה ההחזרים החודשיים ושיפור יכולת תזרים המזומנים שלכם יתרמו לשיפור האיתנות הפיננסית ויכולת העמידה בהתחייבויות.
  • יישום ההמלצות יתרום לשיפור דירוג האשראי האישי ויכולת המיקוח שלכם מול הבנק.

דירוג אשראי הינו ציון בין 0 ל-1,000 אשר ניתן לכל אדם בגיר בישראל , הדירוג נקבע באמצעות לשכות אשראי שאושרו ע"י בנק
ישראל ותפקידן לנתח את ההתנהלות הפיננסית של כל אדם ולתת ציון לפי פרמטרים פיננסיים שנקבעו
לשכות האשראי מקבלות את הנתונים באופן רציף ממאגר האשראי של בנק ישראל.

שאלות שאולי עוברות לך בראש

לבר דירוג אשראי אישור מיופה כח מטעם בנק ישראל, באפשרותנו להזמין את הדו"ח האישי ולנתח אותו עבורך באמצעות צוות מומחים של כלכלנים ורו"ח חשבון שאנו מעסיקים

לבדיקת דירוג האשראי האישי שלכם וביצוע סדר בהלוואות

בדיקת דירוג אשראי