Skip to content

ביטוח דירה​

בביטוח דירה המבוטח בוחר את סוג הביטוח עפ"י מאפייני המבנה והרכוש שברשותו. להלן האפשרויות הקיימות בתחום זה

1. ביטוח מבנה – בכיסוי זה המבוטח קונה ביטוח עבור נזק למבנה ובכלל זה כיסוי בגין נזקי מיים ורעידות אדמה.
2. ביטוח מבנה ותכולה – במסגרת כיסוי זה המבוטח יהנה מהגנה בגין נזק למבנה ו/או פריצה/גניבה לרכוש המבוטח בפוליסה.
3. ביטוח תכולה – המבוטח יהיה מכוסה במקרה של נזק לרכוש ו/או פריצה, גניבה.

דגשים חשובים בביטח דירה:

1. חשוב לשים לב שסכום הביטוח המצוין בפוליסה יהיה ריאלי לעלות הבניה מחדש, זאת בהתחשב ברמת הבניה של המבנה הקיים.

2. תיקון נזקי מיים- המבוטח רשאי לבחור בין תיקון ע"י שרברב פרטי לתיקון ע"י שרברב מחברת הביטוח. בחירה בשרברב פרטי כרוכה בתשלום פרמיה יקרה יותר משום שבעת ארוע ביטוחי של נזקי המים התיקון יעשה באמצעות שרברב כלשהו לפי בחירת המבוטח.

3. כיסוי תכשיטים וחפצים יקרי ערך – חשוב לשים לב שהרכוש מבוטח בביטוח מקיף וגם בביטוח כל הסיכונים.

4. יש לבדוק האם ביטוח הדירה כולל כיסוי לדוודים ווקולטי שמש. ישנם מסלולי ביטוח מובנים אשר מעניקים כיסוי זה כהטבה.

5. חשוב לוודא שדרישות המיגון הנדרשות בפוליסה אכן קיימות בדירת המבוטח זאת על מנת להימנע מקושי בתביעה מול חברת הביטוח בעת אירוע ביטוחי.

010

לביטוח דירה אונליין במסלול מוזל

ביטוח דירה מוזל