Skip to content

הזמנת דוח אשראי אישי וביצוע סדר בהלוואות

אנו בבר פתרונות מומחים בניתוח תמהיל האשראי שלכם וביצוע סדר בהלוואות.
הזמנת דו"ח אשראי מאפשרת לנו להציג לכם ברשימה אחת מפורטת ומרוכזת את הנתונים של כל ההלוואות שלקחתם לפי –
  • גורם מממן (בנק, כרטיס אשראי…) 
  • מטרת ההלוואה – רכב, משכנתא, כל מטרה…
  • סוג ההלוואה (בלון, פריים, ריבית קבועה וכד'…)
  • גובה הריבית
  • זמן שנותר לסיום כל הלוואה
  • סה"כ סכום ההחזרים החודשיים שלכם ועוד…
הנתונים נבדקים ע"י כלכלן ורו"ח אשר מגבשים מסמך המלצות לביצוע סדר בהלוואות ויאפשר לכם להנות מממספר יתרונות כמו-
  • חיסכון- שיפור תנאי הריבית והעלויות הנלוות ביחס להלוואות הקיימות, לעיתים מדובר בחיסכון של עשרות אלפי שקלים בשנה!!!תלוי בגובה ההלוואות והריביות הקיימות. 
  • התנהלות פיננסית נבונה- בנקאים מעריכים לקוחות שמתנהלים בצורה חכמה.
  • חוסן פיננסי- הקטנת גובה ההחזרים החודשיים ושיפור יכולת תזרים המזומנים שלכם יתרמו לשיפור האיתנות הפיננסית ויכולת העמידה בהתחייבויות.
  • יישום ההמלצות יתרום לשיפור דירוג האשראי האישי ויכולת המיקוח שלכם מול הבנק.

דירוג אשראי הינו ציון בין 0 ל-1,000 אשר ניתן לכל אדם בגיר בישראל , הדירוג נקבע באמצעות לשכות אשראי שאושרו ע"י בנק
ישראל ותפקידן לנתח את ההתנהלות הפיננסית של כל אדם ולתת ציון לפי פרמטרים פיננסיים שנקבעו
לשכות האשראי מקבלות את הנתונים באופן רציף ממאגר האשראי של בנק ישראל.

שאלות שאולי עוברות לך בראש

לבר דירוג אשראי אישור מיופה כח מטעם בנק ישראל, באפשרותנו להזמין את הדו"ח האישי ולנתח אותו עבורך באמצעות צוות מומחים של כלכלנים ורו"ח חשבון שאנו מעסיקים

כפי שציינו קיימות 2 לשכות אשראי אשר מנתחות את הנתונים הפיננסים שלנו , לכל לשכה מודל סטטיסטי משלה שבאמצעותו מתבצע ניתוח הנתונים ונקבע ציון האשראי (בין 0 ל-1,000). יתכן שהציון לא יהיה זהה בין לשכה ללשכה אבל שני המודלים נשענים על אותן נתונים ממאגר האשראי ולכן סביר להנחיח שבעל דירוג חיובי בלשכה א יהנה מדירוג חיובי גם בלשכה ב, ולהיפך
 

מאגר האשראי של בנק ישראל מקבל דיווחים רציפים מגורמים פיננסיים כמו- בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות להלוואות חוץ בנקאיות ובנוסף גם מרשויות ומשרדי ממשלה כמו כונס הנכסים, רשות האכיפה, ומדור חשבונות מוגבלים המידע שנאסף הינו היסטוריית מוסר תשלומים, הלוואות קיימות וישנות (כולל משכנתא), מסגרות אשראי, כרטיסי אשרא המידע שנאסף הינו היסטוריית מוסר תשלומים, הלוואות קיימות וישנות (כולל משכנתא), מסגרות אשראי, כרטיסי אשראי. 

נתוני המאגר כוללים מידע אישי על כל אדם כולל נתוני האשראי שנעשים על-ידכם במסגרת הפעילות העסקית נתונים של חברה בע"מ אינם נכללים בגו"ח האישי שלכם

ציון אשראי גבוה משמעותו סיכון נמוך מצד הגורם המממן ולכן יתאפשר לך לקבל ריביות זולות ותנאים מקלים ומעודפים אדם בעל ציון אשראי נמוך, סביר להנייח שגורמי המימון יסרבו לבקשות האשראי ללקוחות מסוג זה ו/או ידרשו ריביות גבוהות ויקרות בצורה משמעותית וזאת בשל הסיכום הכרוך בלקוחות אל

דירוג האשראי נקבע לפי התנהלות פיננסית חכמה, אנו בבר דירוג אשראי מעסיקים מומחים מתחום הכלכלה וראיית החשבון אשר יוכלו ללוות את הלקוח בתהליך לשיפור הדירוג, וזאת לאחר הזמנת דו"ח אשראי וניתוח הנתונים הקיימים.

לבדיקת דירוג האשראי האישי שלכם וביצוע סדר בהלוואות

בדיקת דירוג אשראי