Skip to content

השקעות

בר השקעות מספקת פתרונות לניהול כספים בעולם ההשקעות, לרבות השקעות בשוק ההון והשקעות אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל.

אנו מלווים בעלי הון מינימלי של 500 אלש"ח, השירות שלנו כולל ליווי בבניית תמהיל ההשקעות בהתאם למאפייני הלקוח (גיל, מקצוע, מצב משפחתי, הכנסות, נכסים וכיו"ב) תוך שימוש בניתוח כלכלי סיכון- סיכוי ובחינה חשבונאית לנושא המיסוי. 

* ניהול ובקרה של תיק ההשקעות תוך שמירה על גמישות ושינויים בהתאם לשינויים בפרמטרים הכלכליים ולתחזיות בשווקים.

* תמהיל השקעות נבון כולל פיזור מגוון בין נכסים נזילים לנכסים שאינם סחירים תוך יצירת תשואה עודפת מתשואת השוק וברמת סיכון שנקבעת בהתאם למאפייני הלקוח.

* במסגרת רשת הקשרים שהקמנו אנו חשופים להזדמנויות ועסקאות בתעשיות וענפים שונים.

בעזרת המומחיות הפיננסית והניסיון שלנו תוכלו לישון בשקט ושהכסף יעבוד בשבילכם!

 
About-Us