Skip to content

הלוואות בערבות מדינה

הלוואות בערבות מדינה

ממשלת ישראל באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר פועלים לעידוד הצמיחה במשק ויצירת מקומות עבודה. הלוואה בערבות מדינה מעניקה לבנקים המלווים ביטחון בהענקת ההלוואה לעסק וזאת מכיוון שמדינת ישראל תשפה את הבנק בחלק יחסי מסכום ההלוואה במקרה של חדלות פירעון מצד הלווה.

ההטבות במסלול הלוואה בערבות מדינה-

  • ריבית נמוכה – פריים + 1.5%
  • המדינה משלמת את הריבית עבור השנה הראשונה להלוואה.
  • פריסת תשלומים ארוכה עד 5 שנים
  • פטור מתשלום קרן ההלוואה בשנה הראשונה
  • ביטחונות נמוכים מצד העסק הלווה – עד 5% מסכום ההלוואה.
  • במסגרת ההלוואה אין תשלומי עמלות לבנק או למדינה
  • מסלול חיתום מהיר – עד 7 ימי עסקים ויש לכם תשובה.

בקשת ההלוואה כרוכה בהגשת מסמכים פיננסים ואין חובה להסתייע ביועץ לצורך הגשת הבקשה, יחד עם זאת אנו מאמינים שנדרש להגיש את הבקשה באופן מקצועי הכולל למידה וניתוח של הנתונים הפיננסים בצורה יסודית, לאחר מכן יש לבנות מתווה כלכלי מקצועי ואמין אשר יספק ביטחון לבנק ויגדיל את הסיכויים שלכם לקבלת ההלוואה, ניהול התהליך ללא מומחיות כלכלית וחשבונאית יפחית את הסיכויים לקבלת ההלוואה, לנו ניסיון רב בניהול תהליך הבקשה תוך גילוי יצירתיות ושימוש ב"שפה בנקאית".

זה הזמן להגיש בקשה ולהינות ממגוון הטבות שהמדינה מעניקה בחלון הזדמנויות הנוכחי בשל משבר הקורונה.

לייעוץ ובדיקת זכאות
ללא עלות

בדיקת זכאות