Skip to content

תחזית מדד תשומות הבניה, מרץ 20

בסקירה זו, נסביר מהו מדד התשומות, נבחן את הגורמים אשר משפיעים על כיוון המדד בתקופה זו ונספק תחזית
לשינוי במדד בתקופה הקרובה.

Related Post

תחזית מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים – מרץ 2021

אנו נמצאים כשנה מפרוץ משבר הקורונה. במהלך שנה זו, חווינו יציבות ואף ירידה מתונה במדד תשומות הבניה.