Skip to content

תחזית

מדד תשומות הבניה

מרץ, 2020

לאור המשבר הגלובלי הנובע מהתפרצות והתפשטות הקורונה,רוכשי הדירות ממתינים בציפייה לפרסום השינויים
במדדים הקרובים, וזאת מכיוון שטרם שילמו את מלוא מחיר הדירה עד כה וחשופים לעלויות ההצמדה למדד
התשומות
בסקירה זו, נסביר מהו מדד התשומות, נבחן את הגורמים אשר משפיעים על כיוון המדד בתקופה זו ונספק תחזית
לשינוי במדד בתקופה הקרובה.
מהו מדד תשומות הבנייה
מדד המשקלל את השינויים בעלויות הבנייה לתקופה נתונה. נוסחת חישוב המדד מבוססת על מספר מרכיבים בעלי

משקל שונה ומפורטים להלן:

1.חומרי גלם – ברזל, חצץ, מלט, בטון, חול, צינורות אינסטלציה, מסגרות, נגרות וכיו”ב.
2.עלות השכרת ציוד רלוונטי לענף
3.עלות שכר עבודה- עלות פועלים מקצועיים וקבלני משנה כגון ענפי החשמל והאינסטלציה

מחיר כל מרכיב שצוין לעיל משפיע באופן שונה על השינוי במדד. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בוחנת את
השינויים שחלו בכל מרכיב ולפיכך קובעת את סך השינוי במדד
בשנים האחרונות מדד תשומות הבניה נמצא במגמת עלייה מתמדת המשליך על המחיר הסופי של הדירות ומתייקר
בהתאם ולכן נוצר חשש בקרבהרוכשים
משנת 2008 ועד למועד זה פורסמו 146 ביצועי מדד, כאשר מתוכם 20 פרסומים בלבד הציגו מדד שלילי.

בתרשים שלעיל בחנו את המקרים בהם חלו ירידות במדד תשומות הבניה וציינו את הסיבות אשר אנו סבורים שגרמו לכך
מהתרשים ניתן ללמוד, כי כאשר חלו ירידות חדות בשווקים, במדד הסחורות העולמי ובמחירי הנפט בפרט, התוצאה
הייתה שמדד תשומות הבנייה שפורסם הושפע גם כן והיה שלילי
ובימים אלו, עקב משבר הקורונה אנו עדים לירידות חדות בשווקים, במחיר הנפט ובמדד הסחורות העולמי

כעת ננסה לבחון את הגורמים אשר עלולים להשפיע על כיוון המדד בתקופה הקרובה:

השפעות לירידה במדד התשומות:

1מחיר הנפט -כידוע, לנפט ישנה השפעה ישירה על עלות חומרי הגלם בענף הבנייה (מלט, ברזל, צינורות
פלסטיק וכו’). נכון למועד זה, הנפט חווה ירידה דרמטית של כ- 60% מהמחיר בטרום המשבר ונסחר במחירו
הנמוך מזה שני עשורים ולכן אנו סבורים שירידה זו תשפיע מהותית על המדד

2.עלויות שכר עבודה – בשעת חרום, ענף הבניה הוחרג והוכרז כענף חיוני למשק. במועד זה, ניתן אישור שהייה
ולינה לפועלי השטחים ואף ניתנו אורכות לאשרות העבודה של הפועלים הסינים אשר היו מיועדים לעזוב
לארצם, כך שמצבת הפועלים המקצועיים בענף נותרה ללא שינוי מהותי. בנוסף, הגידול החד באבטלה במשק
תרסן את עליית המחירים מצד קבלני משנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר וכו’) לפחות בטווח הקצר מאחר
וקבלנים אלו נשענים על כוח אדם מקומי

3.מחירי ההובלה הימית – מדד עלות ההובלה הימי נמצא בשפל וירד בכ-50% לעומת מחירו בטרום המשבר

4.שרשרת האספקה – ענף ההובלה והלוגיסטיקה בארץ הוגדר גם כן כענף חיוני למשק. שמירה על ענף זה
תימנע עיכוב בשחרור סחורות מהנמלים ומחסור בהיצע של חומרי גלם הנחוצים לצורך הבנייה.

השפעות לעלייה במדד התשומות:

1.החלשות השקל מול הדולר והאירו -מתחילת המשבר, שער השקל נחלש בכ-2.5% מול הדולר ובכ-5% מול
האירו. חלק מחומרי הגלם בענף מיובאים מחו”ל כך שהיחלשות השקל תייקר את העלויות עבור היבואנים
אשר יאלצו “לגלגל” התייקרות זו ללקוחות במלואה או באופן חלקי

2.שרשרת האספקה- למרות הגדרת ענף ההובלה והלוגיסטיקה כחיוני למשק, יתכן שעקב המגיפה יבודדו
עובדים ו/או סחורות ממדינות נגועות, מצב אשר יגרום למחסור במלאים, עיכוב באספקת סחורות מסוימות
ועליית מחירים

3.הורדת הריבית– בנסיבות הנוכחיות של המשק, בנקים מרכזיים נוטים להפחית את הריביתו יתכן שבנק ישראל
אף יוריד לריבית שלילית. הורדת הריבית עלולה להעלות את הביקושים ולתרום לאינפלציה, אך עם זאת קיים
פער קטן מאוד בין הריבית הנוכחית (0.25%) לריבית אפסית כך שיעילות הורדת הריבית מוטלת בספק

לסיכום ולאור הגורמים שציינו, לא ניתן לשלול את עליית המדד, אך יחד עם זאת אנו סבורים כי המדד הקרוב
שיפורסם יהיה שלילי ולטובת הרוכשים. המשבר הנוכחי דומה בחומרתו ואף גרוע מהמשבר בשנת 2008 שבו מדד
התשומות ירד ב-3.18% (!)ולכן להערכתנו, קיימת סבירות גבוה שנראה שוב ירידה חדה במדד. ככל שהמדד ירד
בדומה לשנת 2008, כל רוכש יוכל לחסוך עד עשרות אלפי שקלים עבור יתרת התשלומים שטרם שולמו.

אנו עומדים לרשותכם לכל צורך או ייעוץ נדרש, הן ברמה העסקית והן ברמה האישית.
נאחל לכולנו בריאות וחזרה מהירה לשגרה.

 
*אין באמור לעיל תחליף לייעוץ פיננסי אישי. מידע זה כולל תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתידאשר נשענות על נתונים הנמצאים בידינו נכון למועד כתיבת מסמך זה. התממשותן של תחזיות
והערכות אלה אינה בשליטתנווהן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר
כל הזכויות שמורות לבר פתרונות פיננסיים. אין לעשות שימוש במסמך זה ללא אישור מראש ובכתב