Skip to content

מחשבון מדד תשומות הבנייה

באמצעות מחשבון מדד תשומות הבנייה החדש שלנו
תוכלו לבצע את הפעולות הבאות באופן עצמאי, פשוט ומהיר

איתור מדדי תשומות בנייה היסטוריים ע"י הקלדת תאריך.

קבלת תחזיות למדדים עתידיים באמצעות יישום מתקדם שפותח ע"י צוות הכלכלנים של בר פתרונות. התחזיות יסייעו להעריך את גובה התשלומים העתידיים לקבלן.

חישוב מדויק של התשלום העתידי לקבלן כולל ההצמדה למדד תשומות הבנייה ובכך להימנע מתשלומי יתר או חסר לקבלן

סימולטור מדד תשומות הבנייה - תוכלו לנסות ולחזות בעצמכם את השינוי העתידי במדד התשומות ולקבל אומדן לתשלומים העתידיים לקבלן. מאפיין זה משמש ככלי נוסף לגידור הסיכונים שלכם ולהיערכות תקציבית טרם מועד הגעת התשלום.

מחשבון מדד תשומות הבנייה

בחר תאריך תאריך לא יאוחר מהיום.
מדד תשומות בנייה נבחר
סכום רכישת הנכס לפי חוזה i הזן את סכום רכישת הנכס בהתאם להסכם הרכישה וללא עלויות נלוות כמו תיווך, שכ"ט עו"ד וכיו"ב
תאריך חתימה על הסכם הרכישה i הזן את התאריך בו נחתם הסכם הרכישה או את התאריך בו חל חישוב הצמדת מדד התשומות עפ"י ההסכם תאריך לא יאוחר מהיום.
מדד בסיס
בחר תאריך בו עליך לשלם את הפעימה לקבלן i בחר תאריך בו עליך להעביר תשלום לקבלן בהתאם למועדים בהסכם הקנייה תאריך זה חייב להיות שווה או מאוחר יותר – תאריך חתימה על הסכם הרכישה.
מספר הימים בין התאריכים שבחרת
מדד תשומות בנייה לתאריך שנבחר לחישוב ההצמדה
סכום רכישה מעודכן למדד
אחוז התמורה שעליך לשלם לפי הסכם הקנייה i הזן את אחוז התמורה שעליך לשלם לקבלן בהתאם לתאריך שאותו בחרת ולפי הסכם הקניה
סכום שעליך לשלם ללא הצמדה
סכום לתשלום כולל הצמדה למדד תשומות הבנייה
סך שינוי בתשלום שעליך לבצע עקב ההצמדה למדד התשומות
סכום רכישת הנכס לפי חוזה i הזן את סכום רכישת הנכס בהתאם להסכם הרכישה וללא עלויות נלוות כמו תיווך, שכ"ט עו"ד וכיו"ב
תאריך חתימה על הסכם הרכישה i הזן את התאריך בו נחתם הסכם הרכישה או את התאריך בו חל חישוב הצמדת מדד התשומות עפ"י ההסכם תאריך לא יאוחר מהיום.
מדד בסיס
בחר תאריך עתידי לתשלום i הזן תאריך עתידי לבחירתך שעבורו תרצה לקבל תחזית לגובה התשלום שיהיה עליך לשלם לקבלן – ניתן לבחור תאריך שלא יאוחר מ-5 שנים מהיום תאריך זה לא יכול להיות מוקדם מהתאריך של היום והתאריך העתידי המרבי – 5 שנים.
מספר הימים בין התאריכים שבחרת
אחוז נדרש לתשלום בפעימה הבאה כחלק מסכום הרכישה i הזן את אחוז התמורה שעליך לשלם לקבלן בהתאם לתאריך שאותו בחרת ולפי הסכם הקניה
התחזית של בר פתרונות למדד התשומות במועד שבחרת
תחזית בר פתרונות – סכום לתשלום בפעימה עתידית
סך שינוי בתשלום עקב הצמדה למדד התשומות בהתאם לתחזית בר פתרונות
אני רוצה לחזות את השינוי במדד i הזן את אחוז השינוי שלדעתך יחול במדד עד למועד העתידי שבחרת. *ניתן להזין ערך בטווח של 10%+/-
התחזית שלך לסכום שיהיה עליך לשלם לקבלן במועד הפעימה העתידית
סך שינוי בתשלום עקב הצמדה למדד התשומות בהתאם לתחזית שלך

לראשונה בישראל!  אנו שמחים להשיק את מחשבון מדד תשומות הבנייה Index Calculator !
מחשבון חדשני זה, פותח ע"י קבוצת בר פתרונות פיננסים ונועד לשמש את קהל רוכשי הדירות החדשות בישראל בטרם רכישת הדירה ולאחר קבלתה.
ברוב המקרים ובהתאם להסכם המכר, התמורה לקבלן מחולקת לתשלומים עתידיים כאשר כל תשלום מוצמד למדד תשומות הבניה.
השימוש במחשבון מדד תשומות הבנייה יסייע לכם לחשב את עלויות ההצמדה של כל תשלום, אשר מתווספות למחיר הדירה ממועד חתימת ההסכם לרכישת הנכס ועד ליום קבלת המפתח. בהתאם לכך, תוכלו להיערך תזרימית ולהתמודד עם השינויים הצפויים במדד.
בנוסף, המחשבון כולל סימולטור מדד תשומות בנייה עתידי בו תוכלו לבחור בעצמכם את השינויים שיחולו במדד ולגלות כיצד השינוי ישפיע על עלות הרכישה שלכם.

מחשבון זה הינו חלק ממעטפת יעוץ משכנתא שאנו מעניקים ובמסגרת מאמצינו לספק ללקוחותינו ולמשתמשים באתר את הכלים היישומיים הטובים והמתקדמים ביותר
*שימוש במחשבון מדד תשומות הבניה – בר משכנתא מקבוצת בר פתרונות פיננסים
המחשבון מיועד לשמש ככלי עזר למשתמשי האתר והשימוש בכלי זה הינו באחריות המשתמש בלבד. קבוצת בר פתרונות ו/או מטעמה אינם ערבים באשר לדיוק הנתונים ו/או תוצאות החישובים שהופקו באמצעות מחשבון זה ובהתאמתן למטרות מסחריות ו/או בעלי חשיבות כלכלית ו/או מטרות ייחודיות אחרות.
מחשבון זה כולל אפשרויות לקבלת תחזיות מדד עתידיות המהוות מידע צופה פני עתיד אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידינו נכון למועד כתיבת מסמך זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטתנו והן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר.
חלק מהתוכן במחשבון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה ומיועד לשני המינים כאחד.
כל הזכויות שמורות! הזכויות לתוכן ולמידע במחשבון זה שמורות לקבוצת בר פתרונות פיננסים בלבד! אין להעתיק, לצלם, או לעשות כל שימוש כל שהוא במידע ו/או במחשבון באופן שחורג ממטרתו מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.