Skip to content

משכנתא הפוכה

מה זה משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה הינה הלוואה אשר מיועדת לזכאים מגיל 60 ומעלה, שבבעלותם דירת מגורים בשווי מינימלי של 1 מיליון ש"ח, ההלוואה למטרות שונות ולכל צורך, כגון: שיפוץ הנכס, סיוע לילדים, הוצאות רפואיות, נופש ופנאי.
ההלוואה נועדה לתת לך שקט פיננסי ונזילות, ללא הצורך בתשלומים חודשיים.
סכום ההלוואה החל מ- ₪100,000 ועד לסכום המקסימלי שנקבע על פי גיל צעיר הלווים ושווי הנכס.
משכנתא הפוכה היא הלוואה לכל מטרה, לא רק למטרת רכישת דירה כמו משכנתא רגילה, אין החזרים שוטפים, ואפשר ליהנות מכספי ההלוואה.
ההלוואה אינה מוגבלת בזמן ומאפשרת לשדרג את רמת החיים, ללא הוצאות נוספות או תהליך מסובך.
משכנתא הפוכה מיועדת ללווים בגילאי 60+, בעלי זכות בנכס מגורים, ללא רקע אשראי שלילי מהותי.

ההלוואה הינה לכל מטרה, למשל: שיפוץ הנכס, סיוע לילדים, צרכים בריאותיים, נופש ופנאי, סגירת חובות ועוד.

החל מ- ₪100,000 ועד לסכום המקסימלי, שנקבע על פי גיל הלווים ושווי הנכס.

 • נכס מגורים בבעלות הלווים, תחת רישום מסודר באחד מן הגופים הבאים: לשכת רישום המקרקעין (טאבו) / מנהל מקרקעי ישראל/ חברה משכנת. 
 • שווי  נכס מינימלי 1.5 מיליון ₪ ( בעלי מספר נכסים יכולים לשעבד נכס בשווי מינימלי של 1 מיליון ₪)
 • במידה ועל הנכס רובצות התחייבויות קודמות, ההלוואה תשמש ראשית להסרת ההתחייבות ולאחר הסדרת השעבודים תשוחרר יתרת הסכום.

אנו מייצגים מספר גופים מוסדיים ומפוקחים כגון חברות ביטוח אשר מנהלות מיליארדי שקלים מכספי ציבור.

 • פונים אלינו לשיחת רקע ומתן פרטים כלליים.
 • הגשת מסמכים לקבלת אישור עקרוני.
 • קיום שיחת וידאו/ פגישה עם נציג
 • הגשת שמאות לקבלת אישור סופי.
 • חתימה על מסמכי ההלוואה אצל עו"ד של הלווה.
 • קבלת הכסף לחשבון.

משכנתא הפוכה נועדה לתת לך שקט פיננסי ונזילות, ללא הצורך בתשלומים חודשיים.

עם זאת, במידה והנך מעוניין, ניתן לשלם את הריבית, או קרן וריבית, לאורך התקופה ואף לעבור בין המסלולים.

הריבית למסלול בלון ועומדת על כ-5% לשנה, עבור מסלולים משלמים ריביות מופחתות בהתאם לתנאי העסקה.

 • דמי פתיחת תיק (שמצורפים לקרן ההלוואה ואינם משולמים במזומן בעת משיכת הכספים).
 • שמאות (במהלך תהליך אישור הבקשה).
 • עו"ד של הלווה (בעת החתימה על מסמכי ההלוואה).
 • ביטוח מבנה.

כן.

כן, ניתן. יש לציין כי הדיירים יידרשו לחתום על התחייבות לפינוי הנכס במועד פירעון ההלוואה.

כן, ניתן. יש לציין כי תידרשו להציג חוזה שכירות לדיור בלתי מוגן במהלך אישור הבקשה ולאורך משך ההלוואה, וכן השוכרים יידרשו לחתום על התחייבות לפינוי הנכס במועד פירעון ההלוואה.

הילדים אינם צריכים לחתום בתור לווים או ערבים על ההלוואה, אלא רק יידרשו לחתום כי הם מודעים לעסקה.

כן. ניתן לפרוע את ההלוואה, או חלקה, בכל עת וללא קנסות.

מועד פירעון ההלוואה הסופי הינו עד 12 חודשים לאחר פטירת אחרון הלווים.

 • כן, ניתן לנצל סכום חלקי מהסכום המאושר ובלבד שיעלה על הסכום המינימלי.
 • במהלך 6 החודשים ממועד מתן ההלוואה ניתן לבקש למשוך את יתרת ההלוואה, ללא עלויות וללא צורך באישור מחודש.
 • לאחר 6 חודשים ממועד מתן ההלוואה, בקשה זו תיחשב בתור בקשת הלוואה חדשה, כולל אישור מחודש ושמאות עדכנית.

כן, ניתן לבקש לשנות את מסלול התשלום.

שינוי המסלול יגרור עדכון הריבית, בהתאם למחירון. במעבר למסלול בלון תגבה עמלה

 • מאחר והנכס נשאר בבעלותך, יש לך כל זכות למכור את הנכס בכל עת.
 • באחריותך לעדכן אותנו לפני המכירה ובפניך יעמדו 2 אפשרויות:
 1. פירעון ההלוואה ללא קנסות.
 2. גרירת ההלוואה לנכס החדש, אפשרות זו תחייב חיתום, ביצוע שמאות עדכנית על הנכס החדש ואישור מחודש להלוואה ותנאיה.

מאחר וההלוואה מועמדת כנגד שעבוד הנכס בלבד, במידה ושווי הנכס יהיה נמוך מיתרת ההלוואה, לא תחויבו לשלם בגין ההפרש.