Skip to content

הוצאת תעודת קבלן מוכר

רועי ברדה שימש ככלכלן במשרד האוצר בחטיבה אשר אמונה על ניהול מאגר הקבלנים הממשלתי רועי מלווה קבלנים בהגשת הבקשה ומכיר בצורה יסודית את הקריטריונים והתהליך לקבלת התעודה, לרבות התמודדות עם הגשת בקשות חריגות אשר מוגשות לוועדת חריגים במשרד האוצר

שאלות ותשובות

קבלן מוכר – קבלן שרשאי להשתתף במכרזי ממשלה ולבצע עבודות בענפי הבינוי עבור הממשלה. התעודה מהווה כתנאי סף במכרזי ממשלה וזאת בנוסף לתעודת הקבלן מרשם הקבלנים

נתיבי ישראל, משטרת ישראל, שב"ס, רשות הכבאות, רמ"י, וכן כל משרדי הממשלה לרבות משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד השיכון, משפטים ועוד… בנוסף לכך, ישנם גופים גדולים כמו רשויות, חברות כלכליות ותאגידי מיים אשר דורשים תעודה זו כתנאי סף וזאת על מנת לעבוד מול קבלנים שעברו בקרה נוספת מצד הממשלה לצורך המחשה, המדינה מחזיקה בכ-3 מיליון מ"ר של נכסים ומבני ציבור וזאת מלבד משרד הביטחון ופרויקטים שבתכנון ובביצוע

הרישיון ניתן בדר"כ לתקופה של עד שנתיים ולאחר מכן יש להגיש בקשה לחידוש התעודה

רק קבלן שמחזיק ברישיון קבלן בתוקף מרשם הקבלנים רשאי להגיש בקשה לקבלת תעודת קבלן מוכר, וזאת בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו

אנו מספקים ליווי מלא לקבלת התעודה, החל משלב בדיקת הזכאות אשר נעשית ללא עלות. לקוחותינו מקבלים ליווי מלא בטיפול בהגשת הבקשה לתעודה לרבות מילוי מסמכים, תצהירים ואישורים תהליך הכנת מסמכי הבקשה נעשה בתאום מול נציגי הקבלן מנהל החברה, רו"ח, עו"ד. השירות ניתן לקבלנים רשומים בלבד ולכל הענפים בניה, חשמל, מיזוג אויר, עבודות עפר, סלילה – למעשה כל הענפים הרשומים בסיווג ברשם הקבלנים

המחיר משתנה לפי סיווג הקבלן, מספר הענפים בהם הקבלן רשום ולפי לרמת מורכבות הבקשה אם מסתבר שהקבלן לא עומד בקריטריונים אז אנו לא מגישים את הבקשה ולא גובים תשלום

בסיווגים 1 ו- 2 לא חל כל תשלום בעבור אגרה שנתית ו/או אגרה להגשת הבקשה סיווגים 3 ,4 ,5 נדרשים לשלם אגרה חד פעמית למינהלת קבלן , מוכר עבור בדיקת הבקשה

יש מספר דרישות כאשר התנאי העיקרי הינו ההיקף הכספי של , העבודות שביצע הקבלן ב-6 השנים האחרונות, בטרם הגשת הבקשה אנו מבצעים בדיקה יחד עם הקבלן ומוודאים שעומדים בכל התנאים הנדרשים

התעודה מאפשרת לקבלן להגדיל את הפעילות והמחזור במגזר הממשלתי השתתפות במכרזי ממשלה הינה ללא עלות השתתפות, וזאת בשונה ממכרזי רשויות וגופים אחרים אשר גובים אלפי שקלים עבור רכישת חוברת המכרז וכתנאי להשתתפות התעודה מקנה לקבלן ערך מוסף ומוניטין ביחס למתחרים

לקוחות ממליצים

לייעוץ ובדיקת זכאות ללא עלות