Skip to content

הוצאת תעודת קבלן מוכר

רועי ברדה שימש ככלכלן במשרד האוצר בחטיבה אשר אמונה על ניהול מאגר הקבלנים הממשלתי רועי מלווה קבלנים בהגשת הבקשה ומכיר בצורה יסודית את הקריטריונים והתהליך לקבלת התעודה, לרבות התמודדות עם הגשת בקשות חריגות אשר מוגשות לוועדת חריגים במשרד האוצר

שאלות ותשובות

קבלן מוכר – קבלן שרשאי להשתתף במכרזי ממשלה ולבצע עבודות בענפי הבינוי עבור הממשלה. התעודה מהווה כתנאי סף במכרזי ממשלה וזאת בנוסף לתעודת הקבלן מרשם הקבלנים

לקוחות ממליצים

לייעוץ ובדיקת זכאות ללא עלות